INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Naše organizace má zavedený vnitřní oznamovací systém podle zákona č. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž u naší společnosti došlo nebo má dojít a které:

  • a)má znaky trestného činu,
  • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
  • c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně o ochraně oznamovatelů.

 

Prostřednictvím oznamovacího systému přijímáme shora uvedená oznámení od osob, které pro naši společnost, byť zprostředkovaně, vykonávají nebo vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost nebo od osoby, které s námi jsou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

K přijetí oznámení a k plnění dalších povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů je u nás příslušný pan JUDr. Ondřej Málek, č. tel. 569 424 413, e-mail malek@ak-ma.cz. Oznámení je možné i zaslat písemně na adresu JUDr. Ondřej Málek, advokát, Horní 6, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod. Obálku doporučujeme viditelně označit slovy DŮVĚRNÉ – NEOTEVÍRAT – OCHRANA OZNAMOVATELŮ.

 

Oznámení lze učinit e-mailem nebo telefonicky na shora uvedeném telefonním čísle a e-mailu. Tímto způsobem si lze domluvit i termín pro možnost osobního podání oznámení.

 

Oznámení lze podat i u Ministerstva spravedlnosti ČR. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce oznamovatel.justice.cz

 

Bližší informace o právech a povinnostech spojených s podáváním oznámení jsou upraveny v zákoně o ochraně oznamovatelů. Pokud někdo má zájem učinit oznámení, obdrží od nás písemné poučení o základních právech a povinnostech.

 

Podání vědomě nepravdivého oznámení právní předpisy zakazují a může být podle zákona postihováno.