VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Nákupní podmínky (dále jen „NP") upravují smluvní vztahy mezi B:TECH, a. s., se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 05615348, DIČ CZ05615348, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prahe, spisová značka B 22059 (dále jen B:TECH) a jinými osobami, v nichž B:TECH je v postavení kupujícího podle kupní smlouvy nebo objednatele podle smlouvy o dílo, jestliže na ně smlouva odkazuje nebo jsou k ní jako její příloha připojeny.
  2. Tyto NP se považují za všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
  3. Ustanovení těchto NP platí, pokud smluvní strany nesjednají ve Smlouvě jinak.
 2. POJMY
  1. Pro účely těchto NP se rozumí:
   1. „Dodavatelem" se rozumí prodávající u kupní smlouvy nebo zhotovitel u smlouvy o dílo.
   2. „Dokumentací" soubor dokumentů nezbytných pro provoz, použití a běžnou údržbu Zboží a další doklady vztahující se ke Zboží, které podle právních předpisů nebo Smlouvy mají být v souvislosti s jeho dodáním předány Zákazníkovi, zejména prohlášení o shodě a příslušné atesty.
   3. „Kontrolou" činnost směřující ke zjištění existujícího stavu, kterou si B:TECH ověřuje řádnost plnění Smlouvy.
   4. „Objednávkou" návrh na uzavření Smlouvy doručený B:TECH faxem či e-mailem příslušnému Dodavateli. Objednávka musí obsahovat alespoň specifikaci Zboží co do předmětu plnění, požadovaného množství a ceny Zboží či způsob jejího dodatečného určení a termín plnění; bez těchto náležitostí nelze požadovat dokument za Objednávku ve smyslu těchto NP.
   5. „Odběratelem" třetí osoba (zákazník B:TECH), která jako objednatel uzavřela s B:TECH smlouvu o dílo nebo jako kupující kupní smlouvu.
   6. „Přejímkou" prověření množství a kvality dodaného Zboží při dodání.
   7. „Rámcovou smlouvou" smlouva upravující podmínky (zejména předmět plnění, ceny a dodací lhůty), za nichž budou Dodavatel a B:TECH uzavírat v určitém období jednotlivé Smlouvy.
   8. „Smlouvou" kupní smlouva, smlouva o dílo nebo smlouva nepojmenovaná, uzavřená mezi B:TECH a Dodavatelem postupem dle článku 3. těchto NP.
   9. „Technickou specifikací" dokumenty popisující tvar, funkci, složení nebo jiné vlastnosti Zboží.
   10. „Zákazníkem" se rozumí B:TECH, který je u kupní smlouvy kupujícím, u smlouvy o dílo objednatelem.
   11.  „Zbožím" movité věci, materiál, výrobky, montáž, zhotovení věci, údržba, oprava, úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem, jenž je předmětem Smlouvy.
   12.  „Zkouškou" na základě právních předpisů nebo Smlouvy nebo Rámcové smlouvy prováděná prověrka kvality a funkčnosti Zboží, jakosti použitého materiálu anebo správnosti technologických postupů či technické dokumentace.
  2. Pojmy neuvedené v bodě  2.1. těchto NP, nejsou-li definovány ve Smlouvě nebo Rámcové smlouvě jinak, mají takový význam, jaký vyplývá z právních předpisů, případně v jakém smyslu se běžně užívají.
 3.  UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena na základě těchto NP pouze v případě, že Dodavatel doručí Zákazníkovi na adresu uvedenou v Objednávce akceptaci Objednávky do dvou (2) pracovních dnů ode dne, kdy Objednávku obdržel. Pokud Dodavatel doručí Zákazníkovi akceptaci Objednávky až po uplynutí výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Smlouvy pouze v případě, že Zákazník do pěti (5) pracovních dnů od přijetí opožděné akceptace Dodavatele tuto opožděnou akceptaci písemně odsouhlasí.
  2. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v Objednávce uvedeno jinak, dojde k uzavření Smlouvy i v případě, že Dodavatel akceptuje Objednávku ve výše uvedené lhůtě faxem či e-mailem. Jakákoliv jednání učiněná faxem musí být podepsána oprávněnou osobou dané smluvní strany a jsou považována za písemný projev vůle.
  3. S výjimkou dle bodu 3.1 těchto NP je Smlouva uzavřena okamžikem, kdy Zákazník obdržel akceptaci Objednávky. Obsah Smlouvy tvoří Objednávka a tyto Podmínky. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, není Zákazník Objednávkou vázán.
  4. Akceptace Dodavatele, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, připomínky k Objednávce či těmto NP nebo která obsahuje jakékoli jiné odchylky od jejich znění, nemá účinky akceptace ve smyslu bodu 3.1 těchto NP, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy, ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku se tak neuplatní. Tento nový návrh je Zákazník oprávněn přijmout či odmítnout; v případě, že Zákazník nový návrh přijme, je Smlouva uzavřena ke dni, kdy bude Dodavateli písemně oznámena akceptace jeho nového návrhu.
 4. TECHNICKÉ PODKLADY A OBCHODNÍ PÍSEMNOSTI
  1. Katalogy, prospekty, nabídky, oznámení, vyobrazení a ceníky Dodavatele a v nich uvedené údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu atd. jsou závazné, pokud ve Smlouvě není jejich závaznost výslovně vyloučena.
  2. Plány a technické podklady, které jsou Zákazníkem předány Dodavateli podle Smlouvy, a které mají nebo mohou být použity k výrobě Zboží nebo jeho části, zůstávají výhradním vlastnictvím Zákazníka. Bez souhlasu Zákazníka nesmí Dodavatel tyto předměty použít, kopírovat, rozmnožovat, vydat je třetí osobě nebo ji s nimi seznámit.
 5. CENA, BALENÍ, DOPRAVA
  1. Sjednaná cena Zboží platí pro sjednané místo plnění.
  2. Ceny sjednané v Rámcové smlouvě platí pro jednotlivé smlouvy uzavřené v období platnosti Rámcové smlouvy na jejím základě.
  3. Dodavatel je povinen Zboží zabalit tak, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy a před poškozením při přepravě. Cena obalového materiálu s výjimkou vratných obalů je zahrnuta v ceně Zboží.
  4. Zboží, které je dodáváno za hmotnostní ceny, se účtuje podle skutečné hmotnosti při dodání v netto váze. Vážení provádí Zákazník; Dodavatel má právo se vážení zúčastnit, pokud je při dodání přítomen.
  5. Dodání Zboží do místa plnění zajišťuje svým jménem a na svůj náklad Dodavatel, pokud ve Smlouvě není výslovně dohodnuto jinak.
 6. KONTROLA, ZKOUŠKY A PŘEJÍMKA
  1. Je-li sjednáno právo Zákazníka na Kontrolu, je povinen oznámit Dodavateli nejméně jeden (1) pracovní den předem termín Kontroly; postačuje přitom oznámení telefonické nebo elektronickou poštou.
  2. Zjistí-li Zákazník při Kontrole, že Dodavatel nedodržuje předepsané nebo ve Smlouvě sjednané technologické postupy nebo porušuje všeobecně závazná či ve Smlouvě sjednaná pravidla kontroly jakosti, upozorní na to písemně Dodavatele, který je povinen sjednat neprodleně nápravu a do tří (3) pracovních dnů o způsobu zjednané nápravy písemně informovat Zákazníka. Pokud tak neučiní, má Zákazník právo odstoupit od smlouvy.
  3. Dodavatel je povinen Zákazníka nejméně pět (5) pracovních dnů předem vyrozumět o Zkouškách, jichž má Zákazník podle Smlouvy právo se účastnit.
  4. Zákazník je vždy oprávněn provést Zkoušku při Přejímce.
  5. Pro Zkoušky je rozhodující všeobecná praxe daného průmyslového odvětví.
  6. Prokáže-li Zkouška, že Zboží neodpovídá Smlouvě, je Dodavatel povinen nedostatky bez prodlení, nejpozději však ve lhůtě stanovené Zákazníkem, odstranit. Na žádost Zákazníka se musí Zkouška opakovat.
  7. Náklady smluvených a opakovaných Zkoušek nese vždy Dodavatel.
  8. Prokáže-li se při Přejímce, že Zboží neodpovídá Smlouvě, má Zákazník právo vyúčtovat Dodavateli náklady na provedení Zkoušky.
  9. Zboží, které množstvím, jakostí či kvalitou neodpovídá Smlouvě, není Zákazník povinen převzít; o odmítnutí převzetí je povinen do dvou (2) pracovních dnů informovat Dodavatele. Odvoz tohoto Zboží z místa plnění zajišťuje svým jménem a na svůj náklad Dodavatel. V případě, že tak Dodavatel neučiní do dvou (2) pracovních dnů ode dne obdržení shora uvedené informace Zákazníka, je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli skladné, které určí Zákazník s ohledem na množství a cenu předmětného zboží. Nebezpečí škody na Zboží po dobu jeho uskladnění nese Dodavatel.
 7. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Zboží je Dodavatel povinen Zákazníkovi dodat ve sjednané době plnění do sjednaného místa plnění, a to v dohodnutém množství, jakosti a kvalitě.
  2. Současně se Zbožím je Dodavatel povinen předat Zákazníkovi Dokumentaci; prodlení s jejím předáním se považuje za prodlení s dodáním Zboží.
  3. Dodání potvrdí Zákazník podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu.
  4. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Dodavatele na Zákazníka převzetím Zboží, pokud ze sjednané dodací podmínky ve Smlouvě nevyplývá, že přechází již dříve. Je-li však Zbožím dílo spočívající ve zhotovení věci na zakázku, úpravě věci nebo opravě věci, je předmět díla po celou dobu provádění díla až do jeho předání Zákazníkovi vlastnictvím Zákazníka.
  5. Částečné plnění je nepřípustné, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno jinak.
  6. Před termínem dohodnutým ve Smlouvě je Dodavatel oprávněn plnit jen se souhlasem Zákazníka.
 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Právo fakturovat Zboží vzniká dnem, kdy bylo toto řádně v celém rozsahu a kompletní dodáno Zákazníkovi včetně Dokumentace. Právo fakturovat plnění ze Smlouvy o dílo vzniká dnem, ve kterém bylo dokončené dílo předáno Zákazníkovi.
  2. Zákazník je povinen zaplatit cenu na účet Dodavatele na základě faktury, kterou Dodavatel vystaví nejdříve v den, kdy mu vzniklo právo fakturovat. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty a dále číslo Smlouvy dle evidence Zákazníka a datum splatnosti odpovídající Smlouvě. Není-li na faktuře uvedeno číslo Smlouvy dle evidence Zákazníka, musí být k faktuře přiložena kopie potvrzené objednávky Zboží. Pokud se cena skládá z více položek, je Dodavatel povinen ve faktuře tyto položky řádně rozúčtovat.
  3. Zákazník je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která byla vydána dříve, nežli Dodavateli vzniklo právo fakturovat podle bodu 8.1 těchto NP nebo nemá náležitosti dle bodu 8.2 těchto NP nebo obsahuje nesprávné údaje a to do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Dodavatel je povinen podle povahy vady fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží lhůta splatnosti znovu.
  4. Splatnost faktury je šedesát (60) dnů.
  5. Zaplacením se rozumí odepsání placené částky z účtu Zákazníka ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na faktuře.
  6. Zálohy zaplacené Zákazníkem Dodavateli budou započítány na úhradu ceny za Zboží. Dodavatel je nemůže považovat za odstupné, ani je nesmí započíst na jiné své pohledávky za Zákazníkem.
  7. V případě prodlení Dodavatele s dodáním Zboží, které je určeno k provedení díla pro Odběratele, se splatnost faktury podle bodu 8.2. těchto NP prodlužuje do doby, než bude Zákazníkovi známo stanovisko Odběratele k uplatnění sankcí za prodlení s dodáním tohoto díla Zákazníkem Odběrateli, maximálně však o tři (3) měsíce.
  8. Zaplacení faktury nebo její části se nepovažuje za uznání dodávky za řádně splněnou, ani za uznání správnosti fakturované částky.
  9. Pohledávku vzniklou ze Smlouvy není Dodavatel oprávněn postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka; může ji však zastavit.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
  1. Dodavatel je povinen dodat Zákazníkovi Zboží ve sjednané jakosti, bez věcných i právních vad. Zboží se považuje za vadné, jestliže zejména:
   1. z jakéhokoliv hlediska neodpovídá Technické specifikaci,
   2. nemá vlastnosti, jež Dodavatel uváděl ve vzorcích, prototypech nebo v nabídce,
   3. není vhodné k použití pro účel, pro nějž podle Smlouvy nebo úmyslu smluvních stran bylo určeno,
   4. jeho původ nebo vlastnosti nejsou potvrzeny předepsanými dokumenty,
   5. je zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob,
   6. se liší jinak od toho, co Zákazník mohl rozumně očekávat.
  2. Na Zboží poskytuje Dodavatel záruku za jakost v délce, která bude sjednána ve Smlouvě, vždy však nejméně po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.
  3. Není-li dále stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet ode dne vzniku práva fakturovat podle bodu 8.1 těchto NP; je-li však Dodavatel povinen uvést Zboží do provozu, začíná záruční doba běžet od uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel.
  4. Zákazník je povinen vady písemně oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby. Za písemné oznámení se považuje též jejich uvedení v předávacím protokolu nebo v kopii dodacího listu předané Dodavateli.
  5. Dodavatel je povinen sdělit své stanovisko k reklamaci nejpozději následující pracovní den poté, co mu byla reklamace doručena. Je-li třeba k posouzení oprávněnosti reklamace provést Zkoušku, je Dodavatel povinen dostavit se k jejímu provedení nejpozději dva (2) dny poté, co mu byla reklamace doručena.
  6. Dodavatel je povinen podle rozhodnutí Zákazníka vadné Zboží bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení reklamace opravit nebo nahradit novým, bezvadným. V případech ohrožení provozní bezpečnosti u Zákazníka, nebo jestliže je Dodavatel s odstraněním vad v prodlení, nebo jestliže okamžitá oprava nebo náhrada vadného Zboží není možná, má Zákazník právo odstranit vady sám nebo opatřit náhradní Zboží od jiné osoby a požadovat na Dodavateli náhradu nákladů.
  7. Pro náhradní díly nebo opravené části Zboží platí stejné záruční podmínky jako pro původní Zboží. Záruční doba pro nahrazené nebo opravené díly Zboží musí činit od okamžiku odstranění vady ještě nejméně polovinu záruční doby určené v bodě 9.2 těchto NP. Pro ostatní části Zboží se záruční doba prodlouží o dobu, během níž Zboží nebylo možno v důsledku vady řádně užívat.
 10. VYŠŠÍ MOC
  1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stan a která znemožňuje po určitou dobu nebo zcela částečné nebo úplné plnění povinností některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po podpisu Smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit. Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů, jsou strany povinny splnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a nezákonné stávky.
  2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do deseti (10) dnů písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.
 11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případech, které stanoví Smlouva, tyto NP, Občanský zákoník ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy.
  2. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy, je-li Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než čtrnácti (14) dnů.
  3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem.
  4. Odstoupením se Smlouva ruší ke dni doručení oznámení jedné smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ujednání o smluvních pokutách a náhradě újmy.
 12. INFORMAČNÍ POVINNOST
  1. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Zákazníka o všech skutečnostech týkajících se Dodavatele jakožto obchodní společnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho povinností podle Smlouvy.
 13. MLČENLIVOST
  1. Veškeré informace, know-how, Technická dokumentace a její části včetně elektronických souborů, k nimž Dodavatel získal přístup v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním, budou po dobu trvání Smlouvy a také bez omezení po jejím ukončení považovány za důvěrné a nesmí být používány k jinému účelu, nežli pro plnění smluvních povinností Dodavatele vůči Zákazníkovi. Kopie těchto informací mohou být zhotovovány pouze s předchozím písemným souhlasem Zákazníka.
  2. Na žádost Zákazníka je Dodavatel povinen bez odkladu vrátit nebo zničit veškeré nosiče informací uvedených v bodě 13.1 těchto NP, včetně jejich kopií.
  3. Dodavatel je povinen zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o podmínkách sjednaných ve Smlouvě a o obsahu Technické specifikace a je oprávněn s nimi seznámit pouze zaměstnance a jiné spolupracující třetí osoby, kteří se přímo podílejí na plnění Smlouvy, členy statutárního a dozorčího orgánu, pracovníky právního útvaru, auditora a daňového poradce.
  4. Dodavatel je povinen zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích osob, pokud jim takové informace byly Dodavatelem poskytnuty.
  5. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Zákazníka, o nichž se dozvěděl v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy nebo s jejím plněním.
 14. SANKCE A NÁHRADA ÚJMY
  1. Je-li Dodavatel v prodlení s dodáním Zboží je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Zboží za každý den prodlení.
  2. Je-li Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Zboží je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny vadného Zboží za každý den prodlení.
  3. Zákazník je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty náhradu újmy způsobené prodlením Dodavatele; za vzniklou újmu se vždy považují sankce a náhrady újmy oprávněně uplatněné Odběratelem vůči Zákazníkovi za prodlení při dodání díla, k jehož zhotovení bylo určeno Zboží, s jehož dodáním Zákazníkovi nebo s odstraněním jehož vad byl Dodavatel v prodlení, není-li prokázáno, že toto prodlení Dodavatele nemohlo mít na vznik ani trvání prodlení Zákazníka žádný vliv.
  4. Pro případ prodlení s plněním peněžitých dluhů se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
  5. Dodavatel je povinen uhradit Zákazníkovi veškerou přímou i nepřímou újmu, která mu vznikla v důsledku vad Zboží; za takovou újmu se považují též sankce a náhrada újmy uplatněné Odběratelem vůči Zákazníkovi.
  6. Dodavatel je povinen uhradit Zákazníkovi jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení Smlouvy Dodavatelem.
  7. Zákazník je oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč za každé porušení povinností uvedených v bodech 4.2 a 13.1 až 13.5. těchto NP. Zákazník je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu újmy způsobené porušením výše uvedených povinností Dodavatele v plné výši.
  8. Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem Zákazníku nebo Odběrateli v souvislosti s plněním uzavřené Smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Dodavatel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze uzavřené Smlouvy.
  9. Dodavatel je Zákazníku povinen na požádání kdykoliv, a to i opakovaně, do 7 dnů prokázat, že pojistná smlouva byla v požadovaném rozsahu uzavřena a že je stále platná. V případě prodlení se splněním této povinnosti je Zákazník oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
  10. V případě, že Dodavatel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo neprokáže Zákazníku ve stanoveném termínu uzavření takové pojistné smlouvy, je Zákazník oprávněn uzavřít a udržovat takovou pojistnou smlouvu vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takové pojistné smlouvy a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce Dodavatele dle smlouvy za Zákazníkem nebo vymáhat tyto částky po Zákazníkovi přímo.
 15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují na tyto NP a Smlouvu ustanovení upravující odkazy na obchodní podmínky ve smlouvách uzavíraných adhezním způsobem a doložky v takových smlouvách obsažené v § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
  2. Tyto NP, Smlouva, případně další vztahy z těchto smluv vyplývající, se řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.
  3. Pro případ uzavírání Smlouvy smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi smluvními stranami nebylo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.
  4. Jakékoliv oznámení, potvrzení objednávky Zboží, nebo dokument, který má být doručen podle těchto NP nebo Smlouvy, může být doručen osobně, kurýrem nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou anebo v případech výslovně sjednaných může být doručen elektronicky (e-mailem) či faxem smluvní straně, které má být doručen. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné smluvní straně okamžikem jejího dojití do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 Občanského zákoníku dojde i v případě, že smluvní strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. V případě pochybností je dnem dojití došlé zásilky odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb třetí (3) pracovní den po jejím odeslání.
  5. Pokud není v těchto NP či Smlouvě stanoveno jinak, nevzniká Dodavateli právo na (i) odstoupení od NP či Smlouvy v případě, kdy Zákazník trvá na nevhodném příkazu či použití nevhodné věci, na jejichž nevhodnost jej Zákazník upozornil (§ 2595 Občanského zákoníku), (ii) zaplacení části ceny za každou část Zboží při jejím provedení (§ 2610 odst. 2 Občanského zákoníku), a (iii) přiměřenou část ceny v případě dodání Zboží po částech nebo se značnými náklady v případě, že si smluvní strany neujednaly placení zálohy (§ 2611 Občanského zákoníku).
  6. Mohou-li v souvislosti s předmětem plnění podle Smlouvy vzniknout ekologická, hygienická nebo bezpečnostní rizika nebo užití Zboží nebo nakládání s jeho částmi platí zvláštní pravidla stanovená obecně závaznými právními předpisy, je Dodavatel povinen Zákazníka na tyto skutečnosti upozornit. V případě porušení této povinnosti je Dodavatel povinen nahradit Zákazníkovi újmu, která mu v důsledku toho vznikla.
  7. Je-li ve Smlouvě odkazováno na její určitou přílohu, má se za to, že tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy. V případě, že je obsah přílohy v rozporu s obsahem Smlouvy, uplatní se přednostně Smlouva.
  8. Změny Smlouvy vyžadují písemnou formu.
  9. Právní jednání v písemné formě lze učinit také elektronickou poštou.
  10. Ustanovení Smlouvy a NP jsou sjednána jako oddělitelné části ve smyslu § 576 Občanského zákoníku. Bude-li některé ustanovení Smlouvy či NP shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy či NP a ostatní ustanovení Smlouvy či NP budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany Smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě či SOD, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením NP.
 16. PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smlouva se řídí právem České republiky. Pro otázky neřešené Smlouvou ani těmito NP platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku ve znění platném ke dni podpisu smlouvy.
  2. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti, které se nepodaří vyřešit jednáním smluvních stran do třiceti (30) dnů od zaslání písemné výzvy druhé smluvní straně, budou projednávány a rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Jestliže je Dodavatelem právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR, pak místně příslušným soudem je, nestanoví-li kogentní ustanovení právního předpisu jinak, věcně příslušný soud, v jehož obvodu má sídlo Zákazník.
  3. Smluvní strany mohou uzavřít rozhodčí doložku.
  4. Tyto NP jsou platné ke dni 1.10.2014.
 17. PŘEKVAPIVÁ USTANOVENÍ NP
  1. Dodavatel tímto potvrzuje, že zná následující důležitá a potenciálně „překvapivá“ ujednání, která jsou obsažena v těchto Nákupních podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá:
   1. povinnost Zákazníka nejméně pět (5) pracovních dnů předem vyrozumět o Zkouškách, jichž má Zákazník podle Smlouvy právo se účastnit (článek 6.3);
   2. povinnost sdělit své stanovisko k reklamaci nejpozději následující pracovní den poté, co mu byla reklamace doručena, respektive povinnost dostavit se k provedení Zkoušky nejpozději dva (2) dny poté, co mu byla reklamace doručena (článek 9.5);
   3. povinnost podle rozhodnutí Zákazníka vadné Zboží bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení reklamace opravit nebo nahradit novým a bezvadným (článek 9.6);
   4. povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč za každé porušení povinností uvedených v bodech 4.2 a 13.1 až 13.5. těchto NP (článek 14.7).